ALGEMENE VOORWAARDEN 

Stichting Alles Kids in Drenthe

PARTIJEN 

1.    De Stichting Stichting Alles Kids in Drenthe, statutair gevestigd te (7885 AN) Emmen aan de Vastenow 58, hierna verder aangeduid als “de Organisator”;

En 

2.    De Deelnemer aan het Alles Kids in Drenthe Festival, hierna verder te noemen “de Deelnemer”;

NEMEN HET VOLGENDE IN AANMERKING:

I.        De Deelnemer verklaart middels de inschrijving (in welke vorm dan ook) dan wel deelname aan het evenement kennis te hebben genomen van alle in deze voorwaarden vernoemde artikelen en gaat middels de inschrijving dan wel deelname akkoord met deze voorwaarden. 

II.        De statutaire doelomschrijving van de Organisator luidt: “het organiseren van evenementen en activiteiten ten behoeve van regiopromotie’;

III.        In het kader van de uitvoering van haar doelstelling organiseert de Organisator jaarlijks een tweedaags evenement onder de naam “Alles Kids in Drenthe”, hierna verder te noemen “het Evenement” en aanverwante evenementen in de gemeente Emmen; 

IV.        Tijdens het evenement Alles Kids in Drenthe wordt door de Organisator aan Deelnemers de gelegenheid geboden om gedurende het Evenement vermaak aan te bieden aan kinderen;

V.        De Deelnemer heeft zich bereid verklaard om gedurende de volledige duur van het Evenement vermaak aan te bieden aan kinderen;

VI.        In de onderhavige samenwerkingsvoorwaarden zijn de afspraken over de feitelijke uitvoering van de samenwerking tussen de Organisator en de Deelnemer vastgelegd; 

EN KOMEN OVEREEN ALS VOLGT:

 

Artikel 1 Verplichtingen Deelnemer

1.    De Deelnemer verplicht zich middels de inschrijving voor dan wel deelname aan het festival tot eventueel extra geleverde diensten van de Organisator. De Deelnemer ontvangt hiervoor van de Organisator een digitale factuur per e-mail op het bij de inschrijving ingevulde e-mailadres. Van deze betalingsverplichting kan alleen worden afgeweken in overleg met en na schriftelijk akkoord van de Organisator.

2.    De Deelnemer is verplicht om gedurende de volledige duur van het evenement de overeengekomen activiteit te verzorgen. De overeengekomen activiteit wordt separaat van deze voorwaarden schriftelijk vastgelegd in het deelnameformulier.

3.    Gedurende de openingstijden van het Evenement mogen er geen auto’s en andere vervoersmiddelen op het evenemententerrein staan.

4.    De Deelnemer is verplicht de door de Organisator aangedragen informatie met betrekking tot het laden en lossen van goederen op te volgen.

5.    De Deelnemer verzorgt haar activiteiten geheel voor eigen rekening en risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen en/of schade veroorzaakt door bezoekers en/of een derde. De Deelnemer vrijwaart Organisator ten aanzien van aanspraken van bezoekers en/of derden. De Deelnemer is zelf aansprakelijk voor welke vorm van schade dan ook, waaronder letsel- en/of zaakschade, veroorzaakt door haar activiteiten.

6.    De Deelnemer zal alleen in overleg met de organisatie adverteren en/of gebruik maken van de naam en het beeldmateriaal van het Evenement.

7.    Het is de Deelnemer niet toegestaan om merchandise artikelen en indien van toepassing eigen entreekaarten te verkopen gedurende het Evenement.

8.    Het is de Deelnemer niet toegestaan eten- en drinkwaren te verkopen tijdens het evenement.

9.    De Deelnemer is verplicht het aan haar toebedeelde deel van de centrumvloer bezemschoon te houden tijdens het Evenement alsmede op te leveren direct na het Evenement.

10. De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het niet toegankelijk maken van haar activiteit buiten openingstijden.

11. De Deelnemer levert haar logo in drukkwaliteit aan de Organisator en geeft hierbij de Organisator toestemming het logo te gebruiken voor activiteiten die het evenement promoten.

Artikel 2 Taken Organisator

1.    Gedurende het Evenement stelt de Organisator een deel van de centrumvloer beschikbaar aan de Deelnemer. De Organisator beslist eenzijdig welk deel dit is en meldt dit schriftelijk aan de Deelnemer.

2.    De Organisator kan haar Deelnemer voorzien van eventuele benodigde stroom-, water- en/of bewakingfaciliteiten.

3.    De Organisator zal de Deelnemer duidelijke schriftelijke informatie  verschaffen met betrekking tot het laden en lossen van goederen.

4.    De Organisator draagt zorg voor de promotie van het Evenement.

5.    De Organisator is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de Deelnemer en eventuele aan haar verbondenen lijden in het geval de Organisator beslist het Evenement te annuleren en/of om andere redenen besluit om de samenwerking met de Deelnemer te beëindigen.

Artikel 3 Eisen van representativiteit

De partijen zullen er voor zorgdragen dat elk optreden door of namens haar – waaraan de naam van de Organisator en/of Deelnemer is verbonden – voldoet aan de eisen van representativiteit. De partijen zullen zich onthouden van handelingen en/of gedragingen ten gevolge waarvan de goede naam van Organisator en/of de Deelnemer kan worden geschaad.

Artikel 4 Overdraagbaarheid van rechten

1.    Het is de Deelnemer niet toegestaan haar rechten uit de onderhavige voorwaarden geheel of ten dele aan derden over te dragen, tenzij de Organisator hier expliciet schriftelijk mee instemt. Hiermee wordt ook het doorverhuren van een plek op het festival bedoeld.

2.    De Organisator is zonder toestemming van de Deelnemer gerechtigd om haar rechten en plichten over te dragen aan een derde. Ten aanzien hiervan geven partijen aan de Organisator hiervoor reeds nu toestemming indien zulks noodzakelijk mocht blijken.

Artikel 5 Duur van de samenwerking

1.    De onderhavige voorwaarden zijn van toepassing voor de komende editie van Alles Kids in Drenthe Festival. Ten aanzien van een eventueel vervolg op de onderhavige samenwerking wordt overeengekomen dat partijen na de komende editie nader met elkaar spreken over verlengingsmogelijkheden.

2.    Tussentijdse beëindiging van de samenwerking is slechts mogelijk:

a.    In geval de wederpartij in staat van faillissement verkeerd, surseance van betaling aanvraagt, wordt ontbonden of wordt geliquideerd;

b.   In geval van (één der) partijen in redelijkheid niet kan worden gevraagd de samenwerking te continueren, daar voorzetting van de samenwerking de belangen van partijen ernstig zou schaden;

c.    Indien partijen dit in onderling overleg schriftelijk overeenkomen;

d.   In geval van overmacht aan de zijde van de Organisator;

3.    Bij een tussentijdse beëindiging krachtens lid 2 van dit artikel dient een opzegtermijn in acht te worden genomen van 1 week. Tussentijdse opzegging dient te geschieden bij aangetekende brief of deurwaardersexploot, onder vermelding van de redenen van de beëindiging.

4.    Na beëindiging van de samenwerking, uit welke hoofde dan ook, zal het partijen niet langer zijn toegestaan om rechten, welke ieder aan deze voorwaarden kan ontlenen, speciaal met betrekking tot het gebruik van de naam van de wederpartij, op enigerlei wijze uit te oefenen en/of te voeren.

5.    Mocht blijken dat de Organisator niet wenst over te gaan tot het organiseren van het evenement, is de organisatie gerechtigd om de samenwerking eenzijdig zonder rechterlijke tussenkomst en enige vorm van schadevergoeding te ontbinden middels een aangetekend schrijven gericht aan de Deelnemer.

6.    Indien de Deelnemer minder dan 30 dagen voor het festival besluit de deelname aan het festival te annuleren, worden er – naast de kosten voor deelname - annuleringskosten in rekening gebracht. Deze kosten bedragen € 150,- (exclusief 21% btw). Communicatiemiddelen van de Organisator waar de Deelnemer reeds in vermeld is, worden niet teruggehaald of vernietigd.

Artikel 6 Tekortkoming in de nakoming

Ingeval van een tekortkoming in de nakoming van de voorwaarden door één der partijen, heeft de wederpartij het recht om na ingebrekestelling de samenwerking te ontbinden, onverminderd het recht van de wederpartij nakoming van samenwerking en/of schadevergoeding te vorderen.

Artikel 7 Geschillen

Alle geschillen, die naar aanleiding van de samenwerking mochten ont­staan, van welke aard en omvang ook, daaronder mede begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd, zullen worden voorgelegd aan de Rechtbank te Assen, tenzij partijen ter zake van die geschillen een alternatieve wijze van geschillenbeslechting overeenkomen.

Artikel 8 Generieke bepalingen

1.    Wijzigingen in en aanvullingen op de voorwaarden binden partijen uitsluitend indien en voor zover die wijzigingen en aanvullingen schriftelijk en uitdrukkelijk tussen partijen zijn overeengekomen, onder vermelding van het moment van ingang waarvan de wijzigingen en/of aanvullingen zullen gelden.

2.    Op de onderhavige algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

3.    Bij de onderhavige algemene voorwaarden behoren geen bijlagen.